Friday, October 19, 2007

1825-何等為『諸佛十種功德』

標題:何等為『諸佛十種功德』

所謂『佛寶』,乃三寶之一。佛是覺者之意思,能自覺,又能覺他,直至覺行圓滿者,叫做佛,佛是世界上之真寶,故稱佛寶。又『覺』具二義:從佛之洞徹諸法真理而言,是覺悟義;從佛之明鑑萬法明辨事機而言,是覺察義。依經典說『佛』有三種身:(1)化身。又名變化身,有大恩德,為如來成所作智及妙觀察智一分所成,如 釋迦牟尼佛,為父母所生身,出家修道,菩提樹下坐金剛座,降伏魔軍,斷諸結賊,獲一切智,成等正覺,此名化身佛;(2)報身。又名受用身,有大智德,為如來鏡智及平等智,並妙觀察智一分所成,佛無量劫來修集無量福慧資糧,所起無邊真實功德,常住不變,諸根相好,智慧光明,周遍法界,皆從出世無漏善根所生,不可思議,超過世智,而為十地法身大士現此妙相,演無盡法,廣利無邊,是為報身佛;(3)法身。又名自性身,有大斷德,二空所顯,自性清淨,無染無著,甚深無量,無有變易,難解難知,微妙寂靜,離一切相,絕諸戲論,周圓無際,凝然常住,唯佛能知,是為法身佛。至於何等為『諸佛十種功德』?依《大方廣佛華嚴經》開示:一切諸佛,有『十種』功德,離惡清淨。何等為十?即
(一)一切諸佛,本來修習一切功德,離惡清淨。
(二)一切諸佛,悉於三世如來家生,離惡清淨。
(三)一切諸佛,於未來際心無所著,離惡清淨。
(四)一切諸佛,不著一切三世諸法,離惡清淨。
(五)一切諸佛,離種種虛妄,以一莊嚴而自莊嚴,離惡清淨。
(六)一切諸佛,功德無盡安住法界等,離惡清淨。
(七)一切諸佛,色身淨妙無量無邊,普現十方一切世界,教化眾生未曾失時,離惡清淨。
(八)一切諸佛,住四無畏離諸恐怖,於一切天人眾中大師子吼,廣說諸法令眾歡喜,離惡清淨。
(九)一切諸佛,不可說不可說劫中滅度,若有眾生聞其名者,得大果報如佛現在,離惡清淨。
(十)一切諸佛,遠在不可說不可說世界中住,若有眾生一心正念,彼諸如來即現在前,離惡清淨。
由此觀之,如是『十種』,即為一切諸佛十種功德離惡清淨,此為吾等學佛修道者不可知。何以故?蓋佛乃自初發『菩提心』,歷經『三大阿僧祇劫』之積功累德,福慧雙修,才能獲得三明、四智、五眼、六通、七聖財、十力、十八不共法、首楞嚴定及金剛定等萬億三昧之殊勝,正是吾等學佛修道者所夢寐以求,模仿效法之最終目的。相信只要『如法』修行,即(1)安住於戒定慧三無漏學;(2)止習一切不必要之外緣;(3)發菩提心;(4)與諸法空性相應;(5)福慧雙修;(6)常親近三寶與善知識;(7)少欲知足,斷除五欲,修行梵行,畢竟當來得證『佛果』之成就。   總而言之,佛之本覺、始覺、究竟覺,與自覺、覺他、覺行圓滿,以及法身佛、報身佛、化身佛等種種道理,本來都是相互聯繫,互為因果的。換言之,因為有了本覺,才說始覺,然後就有究竟覺;因為有了自覺,才有覺他,最後達到覺行圓滿;因為有了法身佛,才有報身佛,所以就有化身佛。此即是《大乘妙法蓮華經》所云之『由本垂跡,開跡顯本,廢跡立本,為實施權,開權顯實,廢權立實』之道理。恰如蓮華一樣,為蓮故華,華開蓮現,華落蓮成是也。願與諸仁者共勉之!2007年10月15日星期一 妙音書院【http://blog.xuite.net/famscl/a 】 【http://blog.sina.com.tw/famscl/ 】 【http://city.udn.com/blog?famscl 】 【http://blog.1-apple.com.tw/famscl/】 【http://blog.yebi.com.tw/blog/famscl 】 【http://hk.myblog.yahoo.com/famscl/ 】 【http://tw.club.yahoo.com/clubs/famscl/ 】 【http://club.pchome.com.tw/myclub/famscl/ 】 【http://groups.msn.com/c6uurjfl7afq6ghbsguhvnqp52

No comments: